ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικώς στην Εταιρεία TARGET PHARMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (εφεξής η «Εταιρεία») και προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και νομοθετικές διατάξεις  περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς ωστόσο  να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μέρους ή όλου του  παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας παρέχονται με το παρόν περιεχόμενο, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και μη παραβίασης.

 

Προϋπόθεση χρήσης

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει διαμορφωθεί με δέουσα επιμέλεια, ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβές και επίκαιρο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δύναται να παύσει τη λειτουργία αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει μέρος ή σύνολο του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την κρίση της.

Επισημαίνεται ότι ο χώρος της παρούσας ιστοσελίδας που αφορά τους Επαγγελματίες Υγείας, απευθύνεται αποκλειστικά σε ιατρούς, μαίες και φαρμακοποιούς οι οποίοι και μόνο έχουν δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν προηγούμενης σχετικής εγγραφής τους, στα περιεχόμενα και τις εφαρμογές του σχετικού διαδικτυακού χώρου της παρούσας ιστοσελίδας(εφεξής «χρήστες-Επαγγελματίες Υγείας»).

Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τους λοιπούς διαδικτυακούς χώρους τους οποίους διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε (εφεξής «απλοί χρήστες»), αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να λάβετε μέρος σε τυχόν διαγωνισμούς που ενδέχεται να διοργανώνει η Εταιρεία καθώς και να λαμβάνετε ενημερώσεις με την μορφή των newsletter για επιστημονικές και προωθητικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία μέσω της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού και των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο σας παρέχονται από την Εταιρεία  και προορίζονται για γενική πληροφόρηση με ρητή αναφορά των φύλλων οδηγιών χρήσης εκάστου προϊόντος. Πολλά από τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να συνταγογραφεί και να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. Η αναφορά των ως άνω προϊόντων συνοδευόμενων από τα φύλλα οδηγιών χρήσης τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της περιοχής του προοριζόμενου κοινού. Επίσης, κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.

Η Εταιρεία, περαιτέρω, δεν ευθύνεται αναφορικά με την ακρίβεια των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγει ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με την ακρίβειά τους. Με την συμπλήρωση και εγγραφή στα αιτούμενα πεδία δηλώνει υπεύθυνα την ιδιότητα του ως Επαγγελματίας Υγείας, δυνάμει της οποίας και σε συνέχεια της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας και ιδιότητας του, επιτρέπεται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε υπόσχεται την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Η Εταιρεία θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία της Ιστοσελίδας έναντι ιών, ιών σκουληκιών (worm), ιών Δούρειων Ίππων (Trojan horse) ή άλλων απειλών. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι ελεύθερη αντίστοιχων βλαβερών προγραμμάτων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετίζεται με απώλειες λόγω βλαβερών προγραμμάτων που λαμβάνονται από την Ιστοσελίδα ή μέσω αρχείων, η λήψη των οποίων πραγματοποιείται από την Ιστοσελίδα.

Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση της Ιστοσελίδας.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά ν.2121/1993, Οδηγία 2000/31/ΕΚ και Οδηγία 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους. Κάθε πράξη ή/και παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην προσβολή της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για θετική ή αποθετική ζημία, ακόμη και ποινική ευθύνη των παραβατών, όπως επιβάλλει ο νόμος 2121/1993, καθώς και η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

 

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει τη λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης η Εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Η εκάστοτε νεότερη έκδοση των όρων χρήσης είναι και η ισχύουσα και νομικά δεσμευτική.

 

Δικαιοδοσία

Ο επισκέπτης ή χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων παρόχων

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.

 

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-Επαγγελματιών Υγείας και των απλών χρηστών της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα και στην Πολιτική Απορρήτου της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων, ήτοι τον Ν.4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας και ο απλός χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του (εφόσον πρόκειται για Επαγγελματία Υγείας) δίνει την ρητή, ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή των αναλυτικώς αναφερομένων στην Πολιτική Απορρήτου προσωπικών τους δεδομένων και την τήρηση αρχείου αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργίας της Ιστοσελίδας, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης  και  προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο την διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή τους, εφόσον  εκτός των άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.  Περαιτέρω, ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας και ο απλός χρήστης διατηρούν τα δικαιώματα τους για: α) εναντίωση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, β) λήψη γραπτής απάντησης (σε σύντομο χρονικό διάστημα) σε ερώτημά τους προς την Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, γ) ενημέρωση για την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και δ) αίτημα φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR).

Ρητώς αναφέρεται τέλος, ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τον χρήστη-Επαγγελματία Υγείας ή τον απλό χρήστη της ιστοσελίδας. Εάν η Εταιρεία λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι  χρήστης ιστοσελίδας εισάγει πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Επικοινωνία

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 216 0023153, ή να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: drolia@targetpharma.gr